Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1.Toepassing

Onderhavige Algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen CraftIT en de klant, zowel mondeling als schriftelijk.
Alle producten en/of diensten die telefonisch, via e-mail, persoonlijk en/of via de webshop besteld worden, brengen bijgevolg een overeenkomst tot stand.

 

2.Afwijkingen

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen enkel tot stand komen door een geschreven document, ondertekend door CraftIT en de klant. Onderhavige algemene voorwaarden sluiten alle algemene voorwaarden vermeld in documenten afkomstig van de klant volledig uit, zelfs indien deze documenten van recentere datum zijn.

 

3.Wijzigingen

CraftIT houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige overeenkomsten zonder er de klant persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Het is dus aan de klant om regelmatig te controleren of er zich wijzigingen hebben voorgedaan, doch wordt er een datum geplaatst bij de aanmaak van deze Algemene voorwaarden, en wordt deze datum aangepast indien er zich een wijziging voorgedaan heeft, dit om het de klant gemakkelijk te maken.

 

4.Aanvaarding door de klant

Gelieve deze Algemene voorwaarden grondig te lezen vooraleer een overeenkomst te sluiten. Door vervolgens een bestelling te plaatsen (van een product of dienst), impliceert dit een volledige en onomkeerbare aanvaarding van de huidige algemene voorwaarden.

 

5.Aanbieding en offerte

Alle aanbiedingen en offertes van CraftIT, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant.  De in offertes opgegeven prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gedurende 14 kalenderdagen vanaf de datum van de offerte en zolang de voorraad strekt. Bepaalde artikelen hanteren dagprijzen, een offerte van deze aard heeft slechts een geldigheidsduur van 1 kalenderdag vanaf de datum van offerte.

De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht CraftIT niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen eenovereenkomstig deel van de opgegeven prijs.

De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte. Het bedrag van het voorschot staat steeds vermeld in de offerte

 

6.Specificaties

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeuring mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

De klant is verondersteld ervan op de hoogte te zijn of bepaalde hard- of software al dan niet bruikbaar is op zijn systeem. Vraag gerust inlichtingen indien u twijfelt, naderhand kunnen hier geen klachten meer over aanvaard worden.

Om wettelijke redenen kunnen wij software enkel installeren indien de originele software & licentie binnengebracht wordt.

 

7.Overeenkomst

Voordat een overeenkomst wordt afgesloten, ongeacht op welke manier, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, voordat de overeenkomst wordt afgesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Hoewel verschillende verkoopovereenkomsten mondeling tot stand zullen komen wordt waar mogelijk de overeenkomst schriftelijk bevestigd. Indien de klant gevraagd heeft een offerte op te maken kan, na aanvaarding van de offerte door de klant, er dan ook een voorschot van 20% worden afgerekend.

CraftIT en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen (o.a. e-mail) er ook een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van CraftIT gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

De bestelling van de klant via de webshop leidt slechts tot een overeenkomst vanaf het ogenblik van de integrale betaling door de klant op de door CraftIT aangegeven betaalwijze.

 

8.Annulatie van de bestelling

De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang CraftIT haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 500 EUR. Enige voorschotten die reeds betaald werden, blijven hoe dan ook verworven door CraftIT.

 

9.Beëindiging van de overeenkomst

Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft CraftIT het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

 

Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

 

10.Geheimhoudingsplicht

Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

11.Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn exclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel. CraftIT is een kleine onderneming en koos voor een vrijgestelde btw-plichtige. Dit betekent dat zij een prijs zonder BTW aanrekent t.a.v. haar klanten. Op elke offerte zal expliciet het volgende vermeld zijn: “Kleine onderneming, onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet toepasselijk”

Promoties en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Voor gevolgen van zet- of drukfouten in de prijzen of artikelen, afwijkingen in afbeeldingen of tussentijdse wijzigingen in ontwerpen kan CraftIT niet aansprakelijk worden gesteld.

De prijzen voor nieuw materiaal, opgegeven door CraftIT, zijn gebaseerd op geldende fabrieksprijzen en onderworpen aan koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten, heffingen, belastingen en tarieven zoals gekend op het ogenblik van de aanbieding. CraftIT behoudt zich het recht voor om de prijzen te verhogen indien één of meer van voorgaande elementen zouden verhogen. Indien er prijsstijgingen zijn na bestelling en voor levering, dan wordt door CraftIT contact opgenomen met de klant vooraleer er effectief geleverd wordt.

CraftIT behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te passen aan de juiste toepasselijke prijs of eenzijdig te annuleren wanneer blijkt dat de prijsaanduidingen en/of de productomschrijvingen van (een) product(en) en eventuele gecombineerde opties op de website ingevolge van een technische of menselijke tekortkoming foutief aangeduid zouden zijn.

Bijkomende leveringskosten via een koerier firma zijn niet inbegrepen in de prijs en worden apart vermeld, deze worden duidelijk aan de klant medegedeeld.
Bijkomende diensten (persoonlijke levering, installatie, …) zijn niet inbegrepen en producten kunnen slechts geleverd worden mits akkoord van betaling van bijkomende kosten.

 

12.Betaling

De betaling van een aangekocht product/dienst kan gebeuren via verschillende betalingswijzen. Enerzijds cash bij afhaling of persoonlijke levering van een product/dienst. Anderzijds via verschillende online betalingswijzen (overschrijving, Maestro, Mastercard, Visa, PayPal) indien de bestelling geplaatst wordt via de webshop. Artikelen aangekocht op de webshop van CraftIT, en waarbij gekozen wordt voor levering via koerier firma, worden door de klant vóór de levering betaald. Er zal geen levering of bestelling gebeuren, zolang het volledige aankoopbedrag niet wordt betaald. De prijs, inclusief leveringskosten, moet dus integraal betaald zijn vóór de levering.

De betaling geschiedt zonder enige schuldvergelijking of korting welke niet schriftelijk is overeengekomen, en op de door CraftIT aangegeven wijze. Bij laattijdige betaling van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest wegens laattijdige betaling verschuldigd door de klant. Deze nalatigheidsintrest bedraagt 1% per maand op het resterende factuurbedrag, en wordt volledig aangerekend voor iedere begonnen maand. Tevens is, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 75 EUR, onverminderd andere relevante invorderingskosten. Bij laattijdige betaling van een factuur, om welke reden ook, behoudt CraftIT zich het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen en/of de lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren, tot de volledige en correcte betaling van alle openstaande facturen vereffend is.

 

13.Afhaling of levering

 

13.1.Afhaling

Wanneer de klant een product of dienst bestelt en ervoor kiest dit bij CraftIT af te halen, staat het enkele dagen later, in functie van de voorraad, klaar om afgehaald te worden. De klant heeft 14 kalenderdagen herroepingsrecht. CraftIT is gerechtigd, ingeval de goederen niet door de klant werden afgehaald, na één ingebrekestelling via e-mail, telefoon of per brief, uiterlijk binnen de termijn van 1 maand, de bestelling ongedaan te maken of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.

 

13.2.Levering via koerierfirma

De levering van een product aan de klant wordt — na ontvangst van de betaling — gedaan op een door de klant gekozen adres, en via de door de klant gekozen manier. De klant heeft 14 kalenderdagen herroepingsrecht. Ingeval de levering van de bestelde goederen wordt uitgesteld, houdt CraftIT zich het recht voor om de verkoopprijs en/of eventuele bijkomende kosten te wijzigen. Deze verkoopprijs zal worden gewijzigd ingeval de aankoopprijs, belastingen, taksen, heffingen of verzendkosten die CraftIT dient te betalen werden gewijzigd tussen de datum van aanvaarding van de bestelling en de datum van de voorziene levering. CraftIT kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele laattijdige leveringen, noch tot het betalen van een schadevergoeding of terugbetaling van de gedeeltelijke of volledige aankoopsom.

 

13.3.Persoonlijke levering

Op aanvraag van de klant, over het algemeen gecombineerd met de installatie van een product of het uitvoeren van een dienst kan er ook een persoonlijke levering gebeuren. Dit laatste op de door de klant doorgegeven adres en, in overleg met CraftIT, op het door de klant aangevraagde tijdstip. De klant heeft 14 kalenderdagen herroepingsrecht. Ingeval de levering van de bestelde goederen wordt uitgesteld, gelden dezelfde voorwaarden als reeds vermeld bij ‘levering via koerierfirma’. Bovendien is CraftIT gerechtigd een forfaitaire schadevergoeding van 50€ te vragen indien de klant nalaat om tweemaal op het overeengekomen tijdstip niet aanwezig te zijn.

 

14.Leveringsdatum

De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt CraftIT niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

 

 

15.Eigendomsvoorbehoud

Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat slechts van CraftIT over op de klant, wanneer deze aan al zijn verplichtingen ten aanzien van CraftIT heeft voldaan. Zolang de verkoopprijs niet werd betaald, is het de klant verboden de goederen te vervreemden, te verpanden of hen op welke wijze dan ook aan te bieden tot of te gebruiken als zekerheid. Het is de klant uitdrukkelijk verboden aan deze goederen wijzigingen aan te brengen, hen te verkopen of er op welke wijze dan ook over te beschikken.

 

Zolang CraftIT, volgens de bepalingen van deze clausule, het eigendomsrecht heeft over de geleverde goederen, blijft de klant aansprakelijk voor het in goede staat houden van deze goederen. Tijdens deze periode zal enkel de klant aansprakelijk zijn voor het eventuele verlies van of de eventuele beschadigingen aan de goederen.

 

16.Aanvaarding van de levering, klachten

Iedere levering dient onmiddellijk na ontvangst door de klant te worden nagezien. Klachten betreffende de geleverde goederen moeten ons uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de goederen per aangetekend schrijven worden overgemaakt. Dit schrijven moet een gedetailleerde en limitatieve opsomming bevatten van de gebreken.

Klachten betreffende de verborgen gebreken dienen binnen 5 werkdagen na ontdekking te worden meegedeeld aan CraftIT per aangetekend schrijven. Dit schrijven moet een gedetailleerde en limitatieve opsomming bevatten van de gebreken.

CraftIT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor zowel zichtbare – als verborgen gebreken indien de termijnen zoals hierboven vermeld verstreken zijn.

Bij gegronde klachten zullen de geleverde goederen kosteloos hersteld of vervangen worden, naar oordeel van CraftIT, zonder dat CraftIT daarenboven bijkomend tot schadevergoeding van welke aard dan ook kan worden gehouden.

Voor zakelijke klanten: de betaling van de geleverde producten en diensten houdt in dat de afnemer de conforme levering aanvaard.

 

17.Hostingsdiensten en domeinnaam

CraftIT biedt de mogelijkheid aan de klant om, gepaard met de creatie van een website, een domeinnaam te laten registreren. De betaling van die registratie verloopt via een jaarlijks forfaitair bedrag. De klant wordt geacht, bij het opteren voor deze mogelijkheid, CraftIT op de hoogte te brengen wanneer zij deze dienst wenst stop te zetten. De klant dient hiertoe CraftIT ten laatste één maand voorafgaand aan de eindtermijn van de dienst op de hoogte van te brengen. Zoniet wordt de dienst geacht stilzwijgend te zijn verlengd voor een bijkomende termijn en valt de kost hiervoor ten laste van de klant.

 

18.Herroepingsrecht

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.
Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik.

De consument heeft het recht aan CraftIT mee te delen om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel.

Het herroepingsrecht geldt enkel voor producten die nog in originele en onbeschadigde verpakking zitten, ongebruikt geweest zijn, met toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur, zodat de goederen klaar zijn voor wederverkoop. Producten die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door CraftIT zullen ter beschikking blijven van de klant. Ook producten die pas later dan 15 dagen na de dag van de levering worden teruggestuurd, blijven ter beschikking van de klant.

Ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal de klant de producten met alle middelen en op eigen risico en kosten terugzenden naar of terugbezorgen aan CraftIT. Verzendingen ‘port betaald door de bestemmeling’ en ‘tegen rembours’ worden geweigerd.

De klant dient binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van levering van het product, via ofwel een aangetekend schrijven of via e-mail zijn herroepingsrecht uit te oefenen en op voorwaarde dat de klant de producten terugstuurt, binnen de 15 kalenderdagen vanaf de dag na levering, in originele verpakking en onbeschadigde verpakking.

Ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht, wordt binnen een termijn van 30 kalenderdagen de betaalde aankoopsom terugbetaald.

 

19.Uitsluiting

Voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht niet:
Geïnstalleerde, gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
Artikelen waarvan de verpakking – of deel ervan – zodanig geopend werd, dat ze niet meer als nieuw kunnen worden verkocht.
Software en/of 2e hands producten waarvan de verzegeling is verbroken
Producten die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
Producten die door hun aard niet meer kunnen worden teruggezonden.

 


20.Garantie

Voor nieuwe producten beperkt de garantie, op de door ons geleverde goederen, zich tot de garantietermijn die toegekend is door de leverancier of fabrikant. Eventuele transportkosten naar de fabrikant zijn steeds ten laste van de klant. Om aanspraak te kunnen maken op deze garantie moeten de goederen steeds aangeboden worden in de originele verpakking.

Voor 2ehands/refurbished producten beperkt de garantie, op de door ons geleverde goederen, zich tot een garantietermijn van 1 jaar, geldig vanaf facturatiedatum, op de hardware.

 

20.1.Uitsluiting van de garantie

De klant kan geen aanspraak maken op de garantie indien de verzegeling van het product door de klant verbroken is.

 

21.Aansprakelijkheid – Algemeen

CraftIT verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van CraftIT zijn middelenverbintenissen. CraftIT is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

CraftIT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. CraftIT zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van CraftIT of een aangestelde.

De aansprakelijkheid van CraftIT met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van CraftIT. De totale aansprakelijkheid van CraftIT, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan CraftIT werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CraftIT het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt CraftIT geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

22.Aansprakelijkheidhardware & software

 

Onverminderd voorgaande titel, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

23.Intellectuele eigendomsrechten

Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computer- programma’s en halfgeleiders.

Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door CraftIT ontwikkelde sites en web-applicaties.

De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door CraftIT gecreëerde website/webapplicatie worden overgedragen aan de klant. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatie-wijzen en -vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld.

Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door CraftIT werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. CraftIT verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d.i. de software nodig voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan CraftIT of een derde waarmee CraftIT hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding, bepaald in de offerte van CraftIT, en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de klant een niet exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.

De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van CraftIT ten allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal CraftIT onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van CraftIT waarvan hij kennis neemt.

 

24.Referentie

 

De klant gaat ermee akkoord dat het door CraftIT voor de klant ontwikkelde product wordt opgenomen in het referentieportfolio van CraftIT.

 

25.Nietigheid

 

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen CraftIT en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

 

 

26.Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten gesloten met CraftIT. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Gent.

 

Algemene voorwaarden CraftIT – v1.0 – januari 2019

 

BIJLAGE

 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

 (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan [hier dient de handelaar zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen]

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

– Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

– Naam/Namen consument(en)

– Adres consument(en)

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum

  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.